´Integratie van binnenuit´
Wij geloven in integratie van binnenuit!
Bij mensen met én zonder migratieachtergrond.

Over Intercultura

Intercultura staat voor een samenleving waarin een ieder zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt, zowel burgers met als zonder migratieachtergrond. Wij dragen hieraan bij door een brugfunctie te zijn tussen de verschillende culturen die in Nederland aanwezig zijn. Door middel van training en educatie creëren wij bewustwording over de verschillen en overeenkomsten tussen culturen en bevorderen wij de onderlinge dialoog en samenwerking. Op deze manier groeit zowel het begrip, als ook de waardering voor elkaar. En dát is volgens ons integratie.

Cultuursensitief

Persoonlijk

Genderspecifiek

ons team

Onze professionals werken vanuit hun passie!

Alie Jonker BSW

Trainer
a.jonker@intercultura.nl

Dieuwke Jonker BSc/BA

Projectleider & Trainer
d.jonker@intercultura.nl

Irum Sumera MA/BSc

Trainer
I.sumera@intercultura.nl

onze thema's

EMPOWERMENT

Letterlijk betekent empowerment ‘iemand tot iets in staat stellen’. Het stimuleert mensen om hun eigen kracht gebruiken, zowel in hun persoonlijk leven als in hun gemeenschap en samenleving.

Intercultura is ervan overtuigd dat participatie en empowerment niet van elkaar te scheiden zijn. Iedere burger heeft vertrouwen in zichzelf nodig om eigen keuzes te maken en actief mee te kunnen doen in de samenleving. Jammer genoeg is dit voor nieuwkomers niet altijd vanzelfsprekend. Een onbekende maatschappij met grote culturele verschillen kan ervoor zorgen dat onzekerheid en isolatie op de loer liggen, waardoor succesvolle integratie moeilijk wordt.

Intercultura ondersteunt vrouwelijke nieuwkomers bij het vinden van een plek in de Nederlandse samenleving. Door hun eigen kracht te versterken én kennis over cultuurverschillen te delen, zullen zij positiever worden over hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. En dit zal weer ten goede komen aan de participatie en inburgering. Op deze manier gaat Intercultura voor een win-win-win situatie: méér empowerment zorgt voor méér participatie en voor méér onderlinge verdraagzaamheid in Nederland.

DIVERSITEIT

Nederland kent een grote diversiteit wat betreft de culturele achtergrond van haar burgers. Dit is een verrijking voor de samenleving, maar levert ook nieuwe vraagstukken op.

Met name in het proces van integratie komen culturen met elkaar in aanraking, die in waarden, geloofsovertuigingen en gedrag sterk uiteenlopen. Om een samenleving te creëren waarin zowel burgers met, als burgers zonder migratieachtergrond zich geaccepteerd voelen, is het belangrijk dat de eigen cultuur en die van de ander wordt (h)erkend.

Intercultura gelooft dat dit mogelijk is door een verandering van binnenuit te bewerkstelligen. Dit bereikt ze door in te zetten op kennis over cultuurverschillen en interculturele communicatie. Want op het moment dat de verschillende inwoners van ons land elkaars culturen leren kennen en waarderen, ontstaat er meer begrip en onderlinge verbondenheid. Dan wordt het vreemde bekend en het onbekende veilig.

PARTICIPATIE & INTEGRATIE

Een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving, dat is wat de regering, net als van alle burgers, van nieuwkomers verwacht. Een nieuw bestaan opbouwen in een onbekend land is echter een grote uitdaging.

Veel migranten gaan deze met succes aan. Maar er zijn ook mensen die hier moeite mee hebben: omdat ze de taal onvoldoende spreken, omdat ze zich niet thuis voelen in Nederland of omdat ze niet voldoende zelfredzaam zijn.

Intercultura ondersteunt deze burgers bij hun integratie en participatie door middel van empowerment trainingen en cursussen over cultuurverschillen. Dit is ten behoeve van de burgers met een migratieachtergrond, maar ook ten behoeve van de samenleving als geheel. Want als burgers met een migratieachtergrond beter slagen in integratie en participatie, dan zal het onderlinge begrip en de verdraagzaamheid tussen verschillende groepen binnen Nederland vergroot worden.